Update Werkgroep Kwaliteit en Wetenschap

10 jan Leestijd: 2 minuten

Werkgroep Kwaliteit

In het kader van het project Transparantie van Netwerkzorg waarin Longkankernet optrekt met de patiëntenverenigingen Longkanker Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is bij alle ziekenhuizen een meting uitgevoerd. Aan patiënten is gevraagd een online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst werd gevraagd naar de tevredenheid over het betreffende ziekenhuis maar ook over de netwerkzorg.

116 patiënten met wisselende indicatoren hebben de vragenlijst ingevuld waarbij opviel dat de vragenlijst is ingevuld door mensen met wisselend opleidingsniveau, 50% was vrouw en een gemiddelde leeftijd van > 60 jaar bij driekwart van de respondenten. Dit waren de belangrijkste resultaten:

  • De tevredenheid van patiënten over de arts en de verpleegkundig specialist/consulent/oncologie verpleegkundige scoorde boven de 9 bij alle ziekenhuizen en het netwerk;
  • Wat betreft “samen beslissen” gaf 83% aan dat ook is gesproken over gevolgen van de behandeling die lang duren of later ontstaan, 73% gaf aan dat ook gesproken is over wat de patiënt belangrijk vindt in zijn of haar leven;
  • Verbeterpunten liggen m.n. op het gebied van lotgenotencontact, betere informatie over patiëntenorganisaties en mogelijkheden voor een buddy of een inloophuis;
  • De tevredenheid over de netwerkzorg werd ook beoordeeld rond een 9. Daarbij ging het om aspecten als “steun bij overgang van het ene naar het andere ziekenhuis, snelheid van versturen van medische informatie, snelheid voor het maken van een afspraak, duidelijke uitleg over wat in welk ziekenhuis gebeurd.

Mooie resultaten dus! Ieder ziekenhuis gaat aan de slag met de eigen uitkomsten om daarop verbeteracties te formuleren. De werkgroep kwaliteit onderzoekt welke verbeteracties we in netwerkverband oppakken.

Werkgroep Wetenschap

Op 8 november heeft een eerste (digitale) bijeenkomst plaatsgevonden binnen de werkgroep Wetenschap. Het doel was het agenderen van de wetenschap binnen Longkankernet. De vraag is nl. hoe we ons als netwerk bezig houden met innovaties op het gebied van wetenschap (diagnostiek en kwaliteit)? We moeten als netwerk keuzes maken hoe we de wetenschap vorm geven. Een discussie is gevoerd, waarin we bespraken wat eenieders ambities zijn om wetenschap te bedrijven, wat relevant is voor het netwerk (of voor een individueel ziekenhuis) en hoe we een mogelijke structuur organiseren om wetenschap te verrichten.

Hoe gaan we hier bijvoorbeeld geld en tijd voor vrij maken? We starten met het ontwikkelen van een visiedocument in een subgroep. Vervolgens komen we met de gehele groep weer bij elkaar om dit visiedocument te bespreken en vervolgstappen met elkaar te zetten.